جمعه 29 فروردين 1393

قیمت جدید بلیط قطار

نرخ بلیت . تومان نوع سرویس مقصد مبداء
33.000 پردیس مشهد تهران
31.000 سیمرغ مشهد تهران
31.000 سبز مشهد تهران
51.000 نور مشهد تهران
45.000 غزال مشهد تهران
36.500 سفیر مشهد تهران
18.000 اتوبوسی دو طبقه مشهد تهران
39.000 نگین مشهد تهران
18.600 6 تخته اصفهان تهران
21.400 پلور سبز اهواز تهران
42.000 اتوبوسی اهواز تهران
24.000 سبز تبریز تهران
22.000 4 تخته تبریز تهران
12.000 6 تخته تبریز تهران
25.500 6 تخته خرمشهر تهران
31.500 پلور سبز خرمشهر تهران
26.200 پلور سبز شیراز تهران
55.600 نور شیراز تهران
36.000 6 تخته شیراز تهران
16.100 پردیس یزد تهران
20.000 6 تخته یزد تهران
blog counter