پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393

قیمت تیرآهن

نوع تیر آهن وزن قیمت زمان
تیر آهن 12 125 کیلوگرم - 16 تیر 92
تیر آهن 12 ترک 130 کیلوگرم - 16 تیر 92
تیر آهن 14 155 کیلوگرم 319.000 تومان 16 تیر 92
تیر آهن14 چین 150 کیلوگرم - 16 تیر 92
تیر آهن 16 195 کیلوگرم 407.000 تومان 16 تیر 92
تیر آهن 16 چین 185 کیلوگرم - 16 تیر 92
تیر آهن 18 225 کیلوگرم 492.000 تومان 16 تیر 92
تیر آهن 20 کره 265 کیلوگرم - 16 تیر 92
تیر آهن 20 276 کیلوگرم 962.000 تومان 16 تیر 92
تیر آهن 22 کره 305 کیلوگرم - 16 تیر 92
تیر آهن 22 315 کیلوگرم 1.062.000 تومان 16 تیر 92
تیر آهن 24 کره 365 کیلوگرم 16 تیر 92 16 تیر 92
تیر آهن 24 369 کیلوگرم 1.236.000 تومان 16 تیر 92
تیر آهن 27 کره 428 کیلوگرم - 16 تیر 92
تیر آهن 27 434 کیلوگرم 1.533.000 تومان 16 تیر 92
تير آهن 30 چین 550 کیلوگرم - 16 تیر 92
12 H تير آهن 625.2 کیلوگرم - 16 تیر 92
14 H تير آهن 758.4 کیلوگرم - 16 تیر 92
18 H تير آهن 1066.8 کیلوگرم - 16 تیر 92
20 H تير آهن 1236 کیلوگرم - 16 تیر 92
22 H تير آهن 1404 کیلوگرم - 16 تیر 92
24 H تير آهن 1884 کیلوگرم - 16 تیر 92
26 H تير آهن 2064 کیلوگرم - 16 تیر 92
28 H تير آهن 2286 کیلوگرم - 16 تیر 92
30 H تير آهن 2286 کیلوگرم - 16 تیر 92

قیمت ورق آهن

ورق 2 32 کیلوگرم - 16 تیر 92
ورق 3 48 کیلوگرم 1905 تومان 16 تیر 92
ورق 4 64 کیلوگرم 1885 تومان 16 تیر 92
ورق 5 353 کیلوگرم 1865 تومان 16 تیر 92
ورق 6 424 کیلوگرم 1975 تومان 16 تیر 92
ورق 8 600 کیلوگرم 1865 تومان 16 تیر 92
ورق 10 706 کیلوگرم 1865 تومان 16 تیر 92
ورق 12 848 کیلوگرم 1865 تومان 16 تیر 92
ورق 15 1060 کیلوگرم 1885 تومان 16 تیر 92
ورق 20 1413 کیلوگرم 2070 تومان 16 تیر 92
ورق 25 1470 کیلوگرم 2055 تومان 16 تیر 92
ورق 30 1760 کیلوگرم 16 تیر 92 16 تیر 92

قیمت نبشی

نبشی 3 8.16 کیلوگرم 2080 تومان 16 تیر 92
نبشی 4 14.52 کیلوگرم 2080 تومان 16 تیر 92
نبشی 5 22.62 کیلوگرم 2080 تومان 16 تیر 92
نبشی 8 57.96 کیلوگرم 2080 تومان 16 تیر 92
نبشی 10 90.06 کیلوگرم 2100 تومان 16 تیر 92
نبشی 12 129.6 کیلوگرم 2100 تومان 16 تیر 92
نبشی 15 202.8 کیلوگرم 2100 تومان 16 تیر 92
نبشی 20 359.4 کیلوگرم 2100 تومان 16 تیر 92
<

تبلیغات

ابزارهای آنلاین

android app web servic
blog counter