پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393

قیمت روز لاستیک خودرو - 28 اردیبهشت 92

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
3,500,000 50.000 185.70.14 آچیلس اندونزی
3,950,000 80.000 195.65.14 آچیلس اندونزی
3,300,000 60.000 185.65.14 اینفینتی / چین
3,800,000 80.000 185.65.14  برجستون / تایلند
4,500,000 90.000 205.60.14  برجستون / تایلند
4,300,000 70.000 205.60.14 دلیوم / اندونزی
2,900,000 80.000 205.60.14 زیتکس
2,600,000 70.000 185.65.14 بارز
3,900,000 90.000 205.60.14 فدرال
--- 90.000 205.50.16 فدرال
4,700,000 90.000 205.60.14 کومهو
3,000,000 60.000 185.65.14 کومهو / چین
3,400,000 70.000 185.65.14 کومهو / ویتنام
3,700,000 70.000 185.65.14 کومهو / کره
2,200,000 70.000 185.65.14 کویر تایر
2,450,000 70.000 185.65.14 ایران تایر
2,450,000 70.000 185.65.14 یزد تایر
--- 70.000 185.65.14 گود یر
2,700,000 60.000 185.65.14 نکسن
3,800,000 80.000 205.60.14 نکسن . چین
4,400,000 80.000 205.60.14 نکسن / کره
4,500,000 70.000 205.45.16 نیوتون / اندونزی
--- 90.000 185.65.14 میشلن
--- 90.000 205.60.14 هانکوک
3,700,000 70.000 185.65.14 هانکوک کره
3,000.000 70.000 185.65.14 رودستون / چین
5,000,000 90.000 205.50.16  رودستون
3,700,000 --- 185.65.14 رودستون / کره
4,600,000 90.000 205.60.14 رودستون / کره
4,500,000 90.000 205.65.14 رودستون / کره
5,900,000 90.000 215.45.17 رودستون / کره
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
--- 80.000 205.60.15 بریجستون / تایلند
3,650,000 80.000 185.65.15 رودستون / کره
4,700,000 90.000 205.60.15 رودستون / کره
5,900,000 70.000 215.45.17 رودستون / کره
3,600,000 70.000 185.65.15 کورسا / اندونزی
4,500,000 80.000 205.60.15 ابولو . هند
2,450,000 60.000 185.65.15 بارز
2,400,000 60.000 185.65.15 یزد تایر
3.200.000 60.000 205.60.15 یزد تایر
2,950,000 70.000 185.65.15 کومهو / چین
3,300,000 80.000 195.55.15 کومهو / چین
4,500,000 90.000 205.60.15 کومهو / ویتنام
3,200,000 60.000 205.60.14 کویر تایر
3,000,000 60.000 205.60.15 کویر تایر
3,500,000 80.000 185.65.15 نکسن / کره
4,200,000 90.000 205.60.15 نکسن / کره
لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
2,400,000 50.000 165.65.13 اورنت
2,800,000 50.000 175.60.13 اورنت
2,250,000 60.000 165.65.13 بارز
2.850.000 50.000 175.60.13 رودستون
3,100,000 80.000 185.60.13 رودستون
3,300,000 80.000 195.70.14 رودستون / کره
2,900,000 70.000 175.60.13 فدرال
2,400,000 70.000 165.65.13 کورسا / اندونزی
2,750,000 60.000 175.60.13 کومهو / چین
2,850,000 60.000 165.65.13 کومهو / کره
3,150,000 70.000 185.60.13 کومهو / کره
2,050,000 70.000 165.65.13 کویر تایر
1,900,000 80.000 165.65.13 یزد تایر
2,400,000 80.000 175.60.13 یزد تایر
2,550,000 80.000 165.65.13 گود یر
2,550,000 80.000 165.65.13 نکسن
3,000,000 80.000 175.60.13 نکسن . کره
2,450,000 70.000 165.65.13 هانکوک
2,800,000 80.000 175.60.13 هانکوک
2,400,000 60.000 175.60.13 هانکوک
لاستیک خودرو گروه : پیکان

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
2,850,000 60.000 165.80.13 اسبکتورا . اندونزی
--- 50.000 165.60.13 ایران تایر
2,250,000 50.000 165.80.13 بارز
2,650,000 80.000 165.80.13 دلیوم . اندونزی
3,000,000 80.000 165.80.13 رودستون . دور سفید
2,850,000 70.000 165.80.13 کورسا . اندونزی
2,950,000 70.000 185.70.13 کومهو
--- 50.000 165.80.13 کویر تایر
1,400,000 50.000 165.80.13 گلدستون
3,100,000 80.000 175.70.13 مارشال . دور سفید
3,350,000 80.000 165.80.13 نکسن . دور سفید
3,250,000 80.000 175.70.13 نکسن . دور سفید . چین
1,400,000 50.000 165.60.13 یزد تایر
1,600,000 60.000 175.70.13 یزد تایر
لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
2,600,000 70.000 175.70.13 اورنت . چین
3,100,000 70.000 185.70.13 اورنت
3,350,000 80.000 185.70.13 رودستون
3,000,000 80.000 175.70.13 رودستون . کره
2,200,000 60.000 175.70.13 بارز
2,000,000 70.000 175.70.13 کویر تایر
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

قیمت دو حلقه ( ریال )

کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
--- 80.000 205.65.15 رودستون . کره
6,500,000 80.000 205.55.16 رودستون . کره
7,800,000 90.000 215.60.16 فالکن ژاپن
--- 80.000 225.50.17 فالکن ژاپن
--- 80.000 205.50.16 کومهو
--- 80.000 205.60.16 کومهو . ویتنام
--- 90.000 205.55.16 میشلن
--- 90.000 235.55.17 میشلن
4,700,000 80.000 205.50.16 نکسن . کره
5,200,000 90.000 205.65.15 نکسن . کره
4,400,000 90.000 215.55.16 نکسن . کره
8,500,000 90.000 235.55.17 نکسن . کره
--- 80.000 215.55.16 نیتون . اندونزی
--- 90.000 235.55.17 هانکوک
--- 60.000 205.55.16 یوکوهاما . ژاپن
--- 60.000 215.60.16 یوکوهاما . ژاپن
--- 90.000 225.50.17 مارشال . کره
--- 80.000 205.55.16 مارشال
blog counter